Ликвидация на фирма и множеството стъпки, които ни предстоят

Отбелязваме още в началото, че процесът по ликвдация на фирма е в пъти по-утежнен и дълъг, в сранение с този, касаещ нейното откриване. Никак не сме застраховани от възникването на проблеми по пътя – процедурата по ликвидация на фирма се съобразява с редица законови стъпки, а не е изключено в хода на действието да изскочат и задължения към държавата.

Днешният текст е съсредоточен в това да очертае основните моменти от процеса по ликвидация на фирма. Редно е да знаете, че това е една дълга процедура – за разлика от откриването на фирма, което би могло да се случи за 2-3 работни дни, процесът по нейната ликвидация най-често отнема над половин година. Защо това е така, предстои да разберете от следващите редове.

Ликвидация на фирма – първи стъпки

В днешната статия ще разгледаме едно от положенията, засягащо ликвидация на фирма. Ще си поговорим за пристъпването към закриване, в следствие от решение на съдружниците. Най-често законът изисква да се постигне съгласие от ¾ от съдружниците, освен ако в Дружествения договор не е упоменато изрично изискването на по-голямо мнозинство. След като една ликвидация на фирма стартира със съгласувано решение за това от страна на собствениците, следва същите да уведомят писмено представителното седалище на НАП в населеното място, където е учредена фирмата. Следващата стъпка касае изчакването на издаване на удостоверение от НАП, засягащо гореспомената ликвидация на фирма.

Как продължава процесът по ликвидация на фирма?

След полученото удостоверение от НАП, към процедурата по ликвидация на фирма се назначава ликвидитор. Най-често тази роля се заема от един от съдружниците, но законът позволява да бъде назначено и външно лице за целта.

Стъпките, касаещи ликвидация на фирма оттук нататък, минават през покана към кредиторите – следва няколкомесечен период, в който фирмата следва да се издължи на кредиторите с цел закриване на настоящи дължимости. В месеците на ликвидация фирмата няма право да осъществява нови сделки или да продължава търговската си дейност – в този период тя може само да събира дължимото или да се разплаща в случай, че тя дължи определени суми. Целта на тези процедури е да се закрие фирмата по чист и финансово завършен начин.

Заличаване – последната стъпка от ликвидация на фирма

След като горепосочените етапи са извършени и приключени, ликвидиторът следва да се снабди с удостоверение от НОИ, имащо за цел да докаже, че фирмата не дължи заплати и осигуровки на назначените си служители. Това нововъдение в закона минимизира рисковете от ликвидация на фирма, която все още е обвързана с дължимости към своите работници. Предприемат се стъпки, касаещи прекратяване на трудовите договори на фирмата и назначените на работа в нея лица. Последната заключителна фаза касае заличаването на фирмата от Търговския регистър – след приключване успешно на гореспоменатите етапи, тази последна стъпка следва да не отнеме много време.

About the author